Tomasz Szczepański ? lista publikacji po 1989 r.

Uwaga: w okresie 1992-1997 ukazywały się 2 różne gazety o podobnym tytule ? tygodnik ?Gazeta Polska? i tygodnik a następnie dwutygodnik ?Gazeta Polska KPN?. Ten ostatni tytuł był wydawany początkowo jako ?Gazeta Polska? i stanowił kontynuację pisma wydawanego pod tym tytułem przez KPN w podziemiu przed 1989 r. W tym czasie publikowałem w ?Gazecie Polskiej KPN?. Od XII 2007 podjąłem współpracę z ?Gazetą Polską?, wówczas ?GP KPN? już nie istniała.

Poniższe zestawienie nie jest jeszcze kompletne wobec niekompletności moich archiwaliów. W miarę możliwości będzie uzupełniane.

 

A. Z zakresu historii i problematyki etnicznej

A1. Druki zwarte

Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-07, Mielec 1999.

Robiłem swoją robotę. Rozmowa z mjr. Januszem Brochwicz-Lewińskim ?Gryfem? (rozmawiali H. Dzierzęcki i T. Szczepański), Warszawa 2006.

Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej 1980-1989, Toruń 2008.

 

A2. Artykuły ? w periodykach naukowych i popularnonaukowych

Czciciele Polski pogańskiej (współautor M. Łapiński), Karta nr 19, 1996.

Mniejszości narodowe w myśli politycznej narodowo-demokratycznych (endeckich) ugrupowań opozycyjnych 1980-1989 Mazowieckie Studia Humanistyczne nr 1-2, 2005.

Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej nurtu niepodległościowego (piłsudczykowskiego) w latach osiemdziesiątychBiałoruskie Zeszyty Historyczne nr 23,2005.

Tradycje, zasady i geopolityka. Mniejszości narodowe w myśli nurtu socjalistycznego opozycji politycznej w PRL 1980-1989 Glaukopis nr 4, 2006.

Centra opozycji polskiej a pogranicza etniczne w latach 1980-1989 Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 27, 2007.

Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu., ?Państwo i Społeczeństwo? VIII, 2008 nr 4.

Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956-1989, ?Państwo i Społeczeństwo? IX, 2009 nr 4.

Obóz Federacji Bałto Słowian ? ośrodek refleksji geopolitycznej w czasach stalinizmu, ?Trygław? nr 12, wiosna 2010.

Działalność polityczna Bolesława (Bernarda) Tejkowskiego do roku 1989, w: ?Religia, polityka, naród...? pod red. R. Łętochy, Kraków 2010.

 

A3. Publicystyka, wywiady, recenzje ? dotyczące problematyki historycznej lub etnicznej

Perspektywy Łużyc - ze Stanisławem Marciniakiem, sorabistą, rozmawia Tomasz Szczepański Orientacja na Prawo, 4, 1991.

Mniejszości a liberalizm. O niestosowalności liberalizmu dla rozwiązywania problemów narodowościowych w Europie środkowej, ?Przegląd Kresowy? 4/1991 (przedruk skrócony w: ?Zakorzenienie? VIII, 1999).

Łużyce po zjednoczeniu Niemiec ? rozmowa z prof. Rafałem Leszczyńskim Obóz nr 21, 1991.

Polesie ? czy czwarty naród wschodniosłowiański? ?Nowoczesność? nr 10, 18 IV 1991.

W Białymstoku i gdzie indziej ? rozmowa z Jarosławem Iwaniukiem, przewodniczącym oddziału warszawskiego Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, ?Razem? nr 32, 8 VIII 1991.

Wydawnictwa białoruskie w Polsce, Ex Libris nr 14, XII 1991.

Mniej bezpieczeństwa ? więcej wolności. Rozmowa z Bogumiłą Berdychowską dyrektorem Biura ds. Mniejszości Narodowych MKiS, ?Gazeta Polska (KPN)? 8/1992

Ciągle ich mniej ? z Dietrichem Scholze, dyrektorem Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie (Bautzen) rozmawia T. Szczepański, Tygodnik Solidarność 22 I 1993.

Nie ma Kaszub bez Polonii ? ze Stanisławem Pestką, prezesem Zrzeszenia Kaszubsko ? Pomorskiego rozmawia T. Szczepański, Tygodnik Solidarność 26 XI 1993.

Pogranicze nie jest nieszczęściem ? rozmowa z Sokratem Janowiczem ?Magazyn Literacki 1(5) 1993, przedruk w: Magazyn Literacki nr specjalny 1995.

Arkadia czy pogranicze w ogniu ? rozmowa z prof. Aleksandrem Barszczewskim, Magazyn Literacki 1(5) 1993, przedruk w: Magazyn Literacki nr specjalny 1995.

Pieniądz wszystko pożera - rozmowa z Tomaszem Nawką, ?Magazyn Literacki? 7-8, 1994.

Literatura łużycka. Z prof. Ewą Siatkowską rozmawia Tomasz Szczepański, ?Magazyn Literacki? 9, 1994; (przedruk: E. Siatkowska ?Studia Łużycoznawcze? Warszawa 2000).

Być Łużyczaninem. Rozmowa z Marcinem Volklem, przewodniczącym Macierzy Łużyckiej (Macica Serbska), ?Gazeta Polska KPN? nr 177-178, 1994

Poznać lepiej ? z dr Zbigniewem Gajewskim, prezesem Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego rozmawiał Tomasz Szczepański, Gazeta Polska KPN nr 235/6, 1995.

Żółto-błękitni Polacy ? rozmowa z Romanem Malowskim przewodniczącym kijowskiego stowarzyszenia Polaków ?Zgoda?, ?Gazeta Polska KPN? nr (239-240, 1995).

Monografia Żelaznej Gwardii, Nowe Państwo nr 39, 26 IX 1997 (omówienie: T. Dubicki, K. Dach Żelazny Legion Michała Archanioła, W-wa 1996).

?Kartki? o literaturze białoruskiej ?Magazyn Literacki? 3-4 (20-21)/1997, (omówienie białoruskotematycznego numeru białostockiego pisma ?Kartki? nr 1/1997).

Pierwsza monografia Evoli w Polsce, Reakcja 6(23), 1999.

Na Spiszu, ?Myśl Polska z Książką? 6 (63) lipiec 1999 (dod. do ?Myśl Polska?; omówienie pisma ?Na Spiszu?, organu Związku Polskiego Spisza)

Białorusini w walce o niepodległość, Zakorzenienie nr 10, 2000, (Jest to rec.: O. Łatyszonok Białoruskie formacje wojskowe 1917-23, Białystok 1995).

Komuniści na Podlasiu. Monografia bandytyzmu komunistycznego, Myśl Polska z książką nr 9 (92), październik 2000 (dod. do Myśl Polska) (rec. M. Bechta Rewolucja, mit, bandytyzm, Biała Podlaska 2000).

Pogrom, którego nie było, ?Myśl Polska? 25 II 2001 (rec. P. Gontarczyk Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 III 1936, Pruszków-Biała Podlaska 2000).

Całościowa monografia ruchów neopogańskich, Reakcja 13 XII 2001, (rec.: R. Okraska W kręgu Odyna i Trygława, Biała Podlaska 2001).

Jeszcze o Łużycach. Sąsiedztwo nie całkiem zapomniane, ?Najwyższy Czas? 6 (664); 8 II 2003.

Policja polityczna jako czynnik sprawczy historii - z Józefem Darskim rozmawia Tomasz Szczepański, ?Magazyn Obywatel? nr 14, 2004.

Pierwsza monografia Zadrugi, Nowa Myśl Polska 15 II 2004, (rec.: B. Grott Religia cywilizacja rozwój, Kraków 2003).

Cień Sergiusza Zubatowa, ?Nowa Myśl Polska? 4-11 VII 2004.

Zachód w fazie upadku ? z Lechem Jęczmykiem rozmawia Tomasz Szczepański ?Magazyn Obywatel? nr 23 (3/2005)

MIĘDZYMORZE ? zapomniana idea niezależności narodowej i stabilizacji regionalnej ?Magazyn Obywatel? nr 29.

Narody wymyślone na nowo, ?Najwyższy Czas? nr 37 (852), 16 IX 2006, [jako Barnim Regalica]

Ruś przeciw Moskwie ? czyli Aleksieja Szyropajewa wizja rosyjskiej historii, ?Glaukopis? nr 9-10, (2007-2008) (rec.: A. S. Szyropajew ?Tiurma naroda?? Moskwa 2001)

Pierwsza synteza dziejów Obodrzyców, ?Glaukopis? nr 9-10, (2007-2008)

Trzy nacjonalizmy, ?Gazeta Polska? 12 XII 2007 (omówienie pracy ?Nacjonalizm czy nacjonalizmy?? pr. zb. pod red. B. Grotta, Kraków 2007)

Ruch kaszubski między regionalizmem a separatyzmem, Magazyn Obywatel nr 35, 2007 [pełna wersja w ?Trygław? nr 10 (2008)]

Przyczynek do wojny polsko-jaruzelskiej ?Gazeta Polska? 16 I 2008

Jej miejsce w pamięci świata, ?Gazeta Polska? 9 IV 2008

Monografia największego cmentarza, ?Gazeta Polska?21 V 2008

Rosja się nie zmienia, ?Gazeta Polska? nr 48, 26 XI 2008 (rec. K. Janusz ?List do Rosjan? Warszawa 2004)

Szukalski i szukalszczycy, ?Gazeta Polska? 7 I 2009 (omówienie książki L. Lameńskiego ?Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce? Lublin 2007)

Stawanie się politycznych ram naszego świata, ?Templum Novum? nr 8, 2009 (rec. książki L. Moczulskiego ?Narodziny Międzymorza? Warszawa 2007) ?Templum Novum? po raz ósmy, ?Gazeta Polska? 15 IV 2009

Podlasie w obcęgach totalitaryzmów, ?Gazeta Polska? 24 VI 2009 (rec. M. Bechta ?Między Bolszewią a Niemcami??)

Wspomnienia twórców WZZ, ?Gazeta Polska? 4 XI 2009

Katolicyzm i rusofilstwo. Narodowi demokraci w PRL 1976-1989, ?Gazeta Polska? 25 XI 2009

Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 30, ?Glaukopis? nr15-16, 2009

Janusz Jakub Waluś ? bohater zapomniany? ?Templum Novum? 9 (2009)

Antykomunistyczni socjaliści w PRL 1976-1989, ?Gazeta Polska? 6 I 2010

 

B. Publicystyka polityczna

Dlaczego nie dążymy do rewizji granic?, ?Gazeta Polska (KPN)?, nr 2/1992, 7 VI 1992

Między strachem a rozsądkiem. Dygresja o stosunkach polsko-białoruskich, ?Gazeta Polska (KPN)? nr 19 (86), 1 XI 1992

Kto chce się w Polsce pobawić w Jugosławię? Rozmowa z prof. Andrzejem Stasiakiem, członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ?Gazeta Polska (KPN)? 2(96) z 10 I 1993

Polityką zajmuję się od zawsze ? z Olegiem Łatyszonkiem, przewodniczącym Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego rozmawia Tomasz Szczepański, ?Gazeta Polska KPN? 8(102) 21 II 1993

Międzymorze. Polityka środkowoeuropejska KPN, Warszawa 1993 [tłumaczenia na język ukraiński i białoruski, wydane nakładem KPN, W-wa 1993]

Come back imperium. Rozmowa z Jerzym Markiem Nowakowskim dyrektorem Ośrodka Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP, ?Gazeta Polska KPN? 1/164, 19 III 1994

W trzy kolory. Powyborach na Ukrainie ?Gazeta Polska KPN? nr 170-171, 15-28 V 1994

Mińskie impresje, ?Gazeta Polska KPN? 221-222, 28 V- 10 VI 1995

II Kongres Ligi Partii Krajów Międzymorza ?Gazeta Polska KPN? 225-226, 25 VI - 8 VII 1995

Recydywa saska? ?Najwyższy Czas? 46/1995 [jako Barnim Regalica]

Największy wróg ?Gazeta Polska KPN? 247-248, listopad 1995 [jako Barnim Regalica]

Gdybania pomarcowe ?Najwyższy Czas? 18-19/1996 [jako Barnim Regalica]

O pożytkach z publicznego wykonywania wyroków śmierci, ?Najwyższy Czas? 33/1996 [jako Barnim Regalica]

Neopogaństwo a rewolucja narodowa we współczesnej Polsce ?Konfederat Krakowski? 4(38) 1997 [jako Barnim Regalica]

Ustawa o mniejszościach ? uwagi polskiego nacjonalisty, ?Odala? nr 5, jesień 1999 [jako Barnim Regalica]

Niewidzialne imperium redaktora Gabisia ?Najwyższy Czas? 3(504) 15 I 2000

Madej i Waluś, ?Myśl Polska? 15 X 2000

Skąd wziąć nowych Polaków? ?Myśl Polska? 3 VI 2001

Id fecit cui prodest? ?Rojalista? nr 34 (3/2001)

Komu ten pomnik? ?Myśl Polska? 22 IX 2002

Kulturowe aspekty wejścia Polski do UE (1). Rozmywanie polskości, ?Nowa Myśl Polska? 9 III 2003,

Kulturowe aspekty wejścia Polski do UE (2).Demoliberalny dyktat, ?Nowa Myśl Polska? 16 III 2003,

Co zrobić ze Świętem Pracy?, ?Nowa Myśl Polska? 18 V 2003

Podzwonne dla osobowych, ?Nowa Myśl Polska? 3 VIII 2003

Gaz i mentalność elit, ?Nowa Myśl Polska? 12/2004 (21 III 2004)

Senat jako instytucja porządku, ?Nowa Myśl Polska? 2-9 V 2004

Srebrniki Szymona Wiesenthala ?Nowa Myśl Polska? 1 VIII 2004

Z powodu artykułu Stanisława Michalkiewicza ?Najwyższy Czas? 33-34 (743-744) 14-21 VIII 2004 [jako Barnim Regalica]

III Rzeczpospolita ? próba podsumowania, ?Magazyn Obywatel? nr 19, (5/2004)

Aktorzy i znaczenie ?pomarańczowej rewolucji?, ?Magazyn Obywatel? nr 22 (2/2005)

Rokita przy łóżku anarchisty, ?Myśl Polska? 28-29 (1591/92), 9-16 VII 2006 [jako Barnim Regalica]

Sedina w Szczecinie, czyli kto dba o czyją spuściznę, ?Gazeta Polska? 26 XI 2008

Moje przygody z oświatą. Wspomnienia niepokornego nauczyciela z pracy w szkołach pomagdalenkowej III RP, publikowane na różnych stronach internetowych od 2009 r. Przedruk w: ?Tylko Polska? 26 II ? 4 III 2009 oraz w: ?Najwyższym Czasie? jako W polskiej szkole nie chcą polskości (tytuł od red.) nr 10 (981) 7 III 2009

Banderia 2010. Refleksje widza, ?Najwyższy Czas? 31-32 (1054-1055), 31 VII- 7 VIII 2010

 

C. Teksty literackie

Xiądz Marek, Warszawa 1991,[przedruk w odcinkach w piśmie ?Taka Gmina? Warszawa 1994]; II wyd. W-wa 1996.

 

Jako Barnim Regalica

Bunt, Biała Podlaska 1999,

Czekając na Rebekę, ?Odala? nr 4, 1999

Zapach, ?Odala? nr 6, lato 2000

Trzeci Rzym, drugie Hollywood, ?Nowa Fantastyka? 1/2002

Et in Arcadia ego, w: ?PL + 50. Historie przyszłości? wybór i wstęp J. Dukaj, Kraków 2004,

Styczeń, ?Templum Novum? 5-6, 2007,

Bo ja jestem stąd, ?Nowa Fantastyka? 6/2008,

Pasąca pawie, ?Znad Wilii? 1 (33) Wilno 2008

Szabla Węgra, ?Znad Wilii? 1 (37) Wilno 2009